bentuong_3

Giá trị lịch sử khoa học: Phong trào phá tan ấp chiến lược Bến Tượng – “ấp chiến lược kiểu mẫu của Mỹ Ngụy” có ý nghĩa hết sức quan trọng, phá tan âm mưu bình định, làm phá sản chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ Ngụy. Phá tan Ấp chiến lược Bến Tượng là kết quả của sự tìm tòi, sáng tạo, chuẩn bị nhiều mặt và nhất là tinh thần đoàn kết của quân và dân ta, dánh dấu sự trưởng thành của lực lượng vũ trang của ta. Phát huy cao độ, lòng yêu nước ý chí căm thù giặc. Đặc biệt phong trào phá ấp chiến lược, đã àm bàn đạp để quân và dân ta tiếp tục phá tan các ấp chiến lược còn lại trên toàn niềm Nam. Phá Ấp chiến lược Bến Tượng là chiến thắng của tư tưởng chỉ đạo đúng đắn của Khu ủy và Huyện ủy, là chiến thắng của tinh thần quyết tâm của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Nhân dân và lực lượng vũ trang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp nhận gian khổ hy sinh. Ban Chỉ đạo, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đặc biệt  đa số quần chúng nhân dân đã biến căm thù thành hành động cách mạng, nổi dậy phá tan ấp chiến lược. Đây là yếu tố quyết định để giành thắng lợi cuối cùng và cùng với đồng bào cả nước, nhân dân Bình Dương ra sức chiến đấu hết  mình để giành độc lập dân tộc.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+