Để phá hủy ấp chiến lược Bến Tượng, các lực lượng tự vệ đã kiên quyết thực hiện ba mũi giáp công, bao gồm nắm dân cơ sở tích cực, tăng cường vận động quần chúng và thực hiện nội công và ngoại kích. Họ cũng sử dụng các phương tiện như vợ con tề đánh tề và sự giúp đỡ của gia đình binh sĩ để đào ngũ, đánh vào tâm lý và tình cảm của binh lính địch tại cơ sở. Các đội quân bộ đội và du kích cũng đã tiêu hao, kìm giữ lực lượng chủ lực ngụy và trừng trị bọn ác ôn, đầu sỏ.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+