Trận đánh tại bến Đồng Sổ có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp đánh đổ ngụy quân, ngụy quyền giành chính quyền về tay nhân dân từ Lai Khê đến Chơn Thành. Đưa phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từng bước đi lên góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+