Giá trị lịch sử khoa học:

Phong trào phá tan ấp chiến lược Bến Tượng, một trong những đồn bót mẫu của chế độ Mỹ – Ngụy, có ý nghĩa lịch sử rất lớn. Nó đã phá tan âm mưu bình định của Mỹ – Ngụy và làm pháo sản chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của họ, đóng một trang lịch sử mới cho người dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống lại ngoại xâm.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google+